Anna Pavlova

Rosemary & Co. Art Prize
Sarah Kayci Curtis 'Anna Pavlova'